Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

"Wspólnota Dziecięca Gromadka"

Strona internetowa instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacje nieudostępnione
Na podstawie Ustawy z dnia 06-09-2001r/Dz.U.2001 Nr.112 poz.1198 ze zm./ informacje nie publikowane są dostepne:

w formie opracowań pisemnych,kserokopii,informacji ustnej- w siedzibie Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie we wszystkie dni robocze w godzinach od 8,00 do 15,00 na wniosek o udostępnienie informacji.

Wniosek do pobrania: pobierz


    Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
     - Informacji niejawnej/tajemnicy państwowej,służbowej/
     - Tajemnicy przedsiębiorcy,chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
     - Ze względu na prywatność osoby fizycznej z dwoma wyjątkami:

a/ ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, b/ osoba fizyczna zrezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.
W przypadku wyłączenia jawności informacj publicznej w BIP podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę,która dokonała wyłączenia,lub tez informacje o podmiocie, w interesie,którego dokonano wyłączenia jawności.
W BIP Wspólnoty Dzieciecej Gromadka w Nowej Rudzie dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997r o ochronie danych osobowych /ogloszony tekst jednolity w Dz.U.z dnia 03-09-2014r,poz 1182/.

 

Dane wrażliwe zaliczamy do grupy szczególnie chronionych danych osobowych.Artykuł 27 ustęp Ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia listę danych wrażliwych. dane ujawniające:pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne,przekonania religijne lub filozoficzne,przynależnośc wyznaniową,partyjną lub związkową. dane o:stanie zdrowia,kodzie genetycznym,nałogach,życiu seksualnym dane dotyczace:skazań,orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,innych orzeczeń wydanych w postepowaniu sadowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest legalne gdy osoba ktorej te dane dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę.Brak takiej pisemnej zgody nie jest usankcjonowany,jednakże w piśmiennictwie przeważa pogląd,iż jest bezskuteczny i danych takich nie można przetwarzać.Aktami prawnymi,ktore reguluja zakres zabezpieczeń dla danych osobowychsą:Ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.Osobą szczególnie odpowiedzialną jest Administrator Danych,ktory czuwa nad poufnością danych,ich ochroną i zabezpieczeniem zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych.


Data publikacji: 28.03.2017 20:51 Autor: Bożena Bejnarowicz

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku