Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * "Wspólnota Dziecięca Gromadka"

http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://dd-nowaruda.bip.klodzko.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacje nieudostępnione.
Na podstawie Ustawy z dnia 06-09-2001r/Dz.U.2001 Nr.112 poz.1198 ze zm./ informacje nie publikowane są dostepne:

w formie opracowań pisemnych,kserokopii,informacji ustnej- w siedzibie Wspólnoty Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie we wszystkie dni robocze w godzinach od 8,00 do 15,00 na wniosek o udostępnienie informacji.

Wniosek do pobrania: pobierz


    Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
     - Informacji niejawnej/tajemnicy państwowej,służbowej/
     - Tajemnicy przedsiębiorcy,chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
     - Ze względu na prywatność osoby fizycznej z dwoma wyjątkami:

a/ ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,w tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, b/ osoba fizyczna zrezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.
W przypadku wyłączenia jawności informacj publicznej w BIP podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę,która dokonała wyłączenia,lub tez informacje o podmiocie, w interesie,którego dokonano wyłączenia jawności.
W BIP Wspólnoty Dzieciecej Gromadka w Nowej Rudzie dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997r o ochronie danych osobowych /ogloszony tekst jednolity w Dz.U.z dnia 03-09-2014r,poz 1182/.

 

Dane wrażliwe zaliczamy do grupy szczególnie chronionych danych osobowych.Artykuł 27 ustęp Ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia listę danych wrażliwych. dane ujawniające:pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne,przekonania religijne lub filozoficzne,przynależnośc wyznaniową,partyjną lub związkową. dane o:stanie zdrowia,kodzie genetycznym,nałogach,życiu seksualnym dane dotyczace:skazań,orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,innych orzeczeń wydanych w postepowaniu sadowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest legalne gdy osoba ktorej te dane dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę.Brak takiej pisemnej zgody nie jest usankcjonowany,jednakże w piśmiennictwie przeważa pogląd,iż jest bezskuteczny i danych takich nie można przetwarzać.Aktami prawnymi,ktore reguluja zakres zabezpieczeń dla danych osobowychsą:Ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.Osobą szczególnie odpowiedzialną jest Administrator Danych,ktory czuwa nad poufnością danych,ich ochroną i zabezpieczeniem zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych.


Data publikacji: 28.03.2017 20:51 Autor: Bożena Bejnarowicz